Dịch vụ backup

Top 6 Plugin backup WordPress database tốt nhất 2022

WordPress lưu tất cả thông tin (trang web, bài viết, cấu hình, bình luận, vâng vâng) trong cơ sở dữ liệu MySQL của nó. Có nhiều cách để truy cập, quản lý và backup các dữ liệu đó. Ví dụ...

Backup database là gì? Tổng quan về backup database

NGÀY NAY, BACKUP LÀ PHƯƠNG THỨC HỮU HIỆU NHẤT ĐỂ BẢO VỆ DỮ LIỆU TRƯỚC NHỮNG RỦI RO VÀ SỰ PHÁ HOẠI CỦA CÁC VIRUS MÃ HÓA. NHƯNG VIỆC BACKUP CŨNG CẦN CÓ NHỮNG KIẾN THỨC TỔNG QUAN ĐỂ CHỌN...